Tyzhnenko, T. V., L. O. Atramentova, Y. I. Karachentsev, N. O. Kravchun, V. V. Poltorak, M. Y. Gorshunska, Jаnsen E., Zh. A. Leshchenko, O. I. Gladkih, N. S. Krasova, A. K. Pochernyayev, Y. A. Opaleiko, O. O. Plohotnichenko, O. V. Zemlyanitcyna, A. O. Cherniaieva, and I. V. Chernyavskaya. “SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM –11391 G>A OF ADIPONECTIN GENE (ADIPOQ) IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE”. Problems of Endocrine Pathology 49, no. 3 (October 27, 2014): 7-17. Accessed June 7, 2023. https://www.jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/article/view/2014-10-27.