Karachentsev, Y., M. Gorshunska, L. O. Atramentova, N. A. Kravchun, O. Khyzhnyak, T. V. Tyzhnenko, T. S. Grinchenko, A. I. Gladkich, Z. Leshchenko, Y. A. Opaleiko, A. K. Pochernyayev, I. P. Romanova, and V. V. Poltorak. “POLYMORPHISM OF THE GENE ENCODING ADIPONEKTIN (+276 G> T ADIPOQ), AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT CONDITION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS (literature Review and Own Data)”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 36, no. 2, June 2011, pp. 68-78, doi:10.21856/j-PEP.2011.2.11.