Tyzhnenko, T. V., Y. I. Karachentsev, N. A. Kravchun, V. V. Poltorak, M. Y. Gorshunska, Jаnsen E., N. S. Krasova, Z. A. Leshchenko, A. I. Gladkih, I. V. Chernyavskaya, A. A. Cherniaieva, Y. A. Opaleiko, A. K. Pochernyayev, and N. V. Zavadska. “CICULATORY LEVELS OF RETINOL-BINDING PROTEIN 4 IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES, COMPLICATED BY NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 48, no. 2, May 2014, pp. 7-14, doi:10.21856/j-PEP.2014.2.01.