Krasova, N. S., A. I. Gladkih, V. V. Lipson, Z. A. Leshchenko, T. V. Tyzhnenko, Y. A. Opaleiko, T. O. Zubatyuk, I. M. Svidlo, F. G. Yaremenko, and V. V. Poltorak. “EFFECT OF POTENTIAL INHIBITOR OF 11-BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE OF TYPE 1 ON THE FUNCTIONAL-METABOLIC PARAMETERS IN RATS WITH EXPERIMENTAL TYPE 2 DIABETES MELLITUS”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 50, no. 4, Dec. 2014, pp. 60-66, doi:10.21856/j-PEP.2014.4.07.