Koreneva, E. M., N. A. Karpenko, Y. B. Laryanovskaya, I. O. Belkina, V. K. Klochkov, S. L. Yefimova, and Y. I. Karachentsev. “CORRECTION OF TESTES AGE CHANGES RATS THROUGH GADOLINIUM ORTOVANADAT IN NANOFORM”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 57, no. 3, Aug. 2021, pp. 33-42, doi:10.21856/j-PEP.2016.3.04.