Lipson, V. V. ., V. V. . Borodina, R. G. . Redkin, N. V. . Svetlichnaya, and T. A. . Zubatyuk. “THE SCREENING IN SILICO OF POTENTIAL 11-HYDROXYSTEROIDDEHYDROGENASE 1 INHIBITORS”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 55, no. 1, Aug. 2021, pp. 56-62, doi:10.21856/j-PEP.2016.1.08.