Brechka, N., V. V. Kozar, V. O. Bondarenko, D. V. Morozenko, Y. M. Korenyeva, and F. S. Leontieva. “THE INFLAMMATORY PROCESS CORRECTION IN RATS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA”. Problems of Endocrine Pathology, vol. 71, no. 1, Mar. 2020, pp. 98-104, doi:10.21856/j-PEP.2020.1.13.