[1]
N. A. Kravchun, K. V. Misyura, M. O. . Baluk, O. O. Kozakov, V. P. Varavin, and M. I. Zubko, “FREQUENCY OF OBESITY AMONG ADULT POPULATION SOUTHEAST REGION OF UKRAINE”, PEP, vol. 51, no. 1, pp. 36-43, Jun. 2021.