[1]
V. V. . Lipson, V. V. . Borodina, R. G. . Redkin, N. V. . Svetlichnaya, and T. A. . Zubatyuk, “THE SCREENING IN SILICO OF POTENTIAL 11-HYDROXYSTEROIDDEHYDROGENASE 1 INHIBITORS”, PEP, vol. 55, no. 1, pp. 56-62, Aug. 2021.