Karachentsev, Y., Gorshunska, M., Atramentova, L. O., Kravchun, N. A., Khyzhnyak, O., Tyzhnenko, T. V., Grinchenko, T. S., Gladkich, A. I., Leshchenko, Z., Opaleiko, Y. A., Pochernyayev, A. K., Romanova, I. P. and Poltorak, V. V. (2011) “POLYMORPHISM OF THE GENE ENCODING ADIPONEKTIN (+276 G> T ADIPOQ), AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT CONDITION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS (literature review and own data)”, Problems of Endocrine Pathology, 36(2), pp. 68-78. doi: 10.21856/j-PEP.2011.2.11.