Gorshunska, M., Karachentsev, Y., Kravchun, N., Atramentova, L. A., Gladkih, A. I., Krasova, N., Leshchenko, Z., Tyzhnenko, T. V., Opaleiko, Y. A., Pochernyayev, A. K. and Poltorak, V. V. (2013) “SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE (+276G > T) AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT STATE COMPONENTS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS”, Problems of Endocrine Pathology, 44(2), pp. 7-17. doi: 10.21856/j-PEP.2013.2.01.