Krasova, N. S., Gladkih, A. I., Lipson, V. V., Leshchenko, Z. A., Tyzhnenko, T. V., Opaleiko, Y. A., Zubatyuk, T. O., Svidlo, I. M., Yaremenko, F. G. and Poltorak, V. V. (2014) “EFFECT OF POTENTIAL INHIBITOR OF 11-BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE OF TYPE 1 ON THE FUNCTIONAL-METABOLIC PARAMETERS IN RATS WITH EXPERIMENTAL TYPE 2 DIABETES MELLITUS”, Problems of Endocrine Pathology, 50(4), pp. 60-66. doi: 10.21856/j-PEP.2014.4.07.