Koreneva, E. M., Karpenko, N. A., Laryanovskaya, Y. B., Belkina, I. O., Klochkov, V. K., Yefimova, S. L. and Karachentsev, Y. I. (2021) “CORRECTION OF TESTES AGE CHANGES RATS THROUGH GADOLINIUM ORTOVANADAT IN NANOFORM”, Problems of Endocrine Pathology, 57(3), pp. 33-42. doi: 10.21856/j-PEP.2016.3.04.