Lipson, V. V. ., Borodina, V. V. ., Redkin, R. G. ., Svetlichnaya, N. V. . and Zubatyuk, T. A. . (2021) “THE SCREENING IN SILICO OF POTENTIAL 11-HYDROXYSTEROIDDEHYDROGENASE 1 INHIBITORS”, Problems of Endocrine Pathology, 55(1), pp. 56-62. doi: 10.21856/j-PEP.2016.1.08.