Poltorak, V. V. ., Gladkykh, O. I. ., Mishchenko, T. V. ., Krasova, N. S. ., Leshchenko, Z. A. ., Tyzhnenko, T. V. . and Plokhotnichenko, O. O. . (2021) “STREPTOZOTOCIN-INDUCED TYPE 1 DIABETES MELLITUS: FORMATION MECHANISMS AND PRACTICAL ASPECTS OF EXPERIMENTAL MODELING (literature review)*”, Problems of Endocrine Pathology, 64(2), pp. 51-64. doi: 10.21856/j-PEP.2018.2.08.