Brechka, N., Kozar, V. V., Bondarenko, V. O., Morozenko, D. V., Korenyeva, Y. M. and Leontieva, F. S. (2020) “THE INFLAMMATORY PROCESS CORRECTION IN RATS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA”, Problems of Endocrine Pathology, 71(1), pp. 98-104. doi: 10.21856/j-PEP.2020.1.13.