Karachentsev, Yuri, Maryana Gorshunska, L. O. Atramentova, N. A. Kravchun, Oksana Khyzhnyak, T. V. Tyzhnenko, T. S. Grinchenko, A. I. Gladkich, Zhanna Leshchenko, Y. A. Opaleiko, A. K. Pochernyayev, I. P. Romanova, and V. V. Poltorak. 2011. “POLYMORPHISM OF THE GENE ENCODING ADIPONEKTIN (+276 G> T ADIPOQ), AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT CONDITION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS (literature Review and Own Data)”. Problems of Endocrine Pathology 36 (2):68-78. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2011.2.11.