Tyzhnenko, T. V., L. O. Atramentova, Y. I. Karachentsev, N. O. Kravchun, V. V. Poltorak, M. Y. Gorshunska, Jаnsen E., Zh. A. Leshchenko, O. I. Gladkih, N. S. Krasova, A. K. Pochernyayev, Y. A. Opaleiko, O. O. Plohotnichenko, O. V. Zemlyanitcyna, A. O. Cherniaieva, and I. V. Chernyavskaya. 2014. “SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM –11391 G>A OF ADIPONECTIN GENE (ADIPOQ) IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE”. Problems of Endocrine Pathology 49 (3):7-17. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2014.3.01.