Koreneva, E. M., N. A. Karpenko, Yu. B. Laryanovskaya, I. O. Belkina, V. K. Klochkov, S. L. Yefimova, and Yu. I. Karachentsev. 2021. “CORRECTION OF TESTES AGE CHANGES RATS THROUGH GADOLINIUM ORTOVANADAT IN NANOFORM”. Problems of Endocrine Pathology 57 (3):33-42. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.3.04.