Chuhunov, V. V., M. V. Markova, V. O. Kurilo, O. V. Tkachenko, N. V. Danilevska, K. D. Gaponov, A. M. Kozhyna, Yu. I. Zasieda, V. M. Zagurovsky, V. E. Goncharov, T. P. Yavorska, Y. V. Krivorotko, and V. E. Kazakov. 2020. “PECULIARITIES OF THE STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF WEAKNESS IN THE STRUCTURE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS AMONG DIFFERENT SOCIAL GROUPS”. Problems of Endocrine Pathology 72 (2):89-94. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.2.11.