Karachentsev, Y., Gorshunska, M., Atramentova, L. O., Kravchun, N. A., Khyzhnyak, O., Tyzhnenko, T. V., Grinchenko, T. S., Gladkich, A. I., Leshchenko, Z., Opaleiko, Y. A., Pochernyayev, A. K., Romanova, I. P., & Poltorak, V. V. (2011). POLYMORPHISM OF THE GENE ENCODING ADIPONEKTIN (+276 G> T ADIPOQ), AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT CONDITION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS (literature review and own data). Problems of Endocrine Pathology, 36(2), 68-78. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2011.2.11