Brechka, N., Nevzorov, V. P., Koreneva, Y., Malova, N., Richkova, S. S., Ivannicova, S. V., & Boyko, M. (2012). THE VIOLATION OF THE SERTOLI’S AND LEIDIG’S CELLS ULTRASTRUCTURE UNDER THE SEROTONIN HYDROCHLORIDE INFLUENCE. Problems of Endocrine Pathology, 40(2), 73-79. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2012.2.12