Gladkova, A. I., Sydorova, I. V., Yaremenko, F., & Zolotukhina, V. N. (2012). NON-HORMONAL TREATMENT OF PATHOSPERMIA. KATIAZIN. Problems of Endocrine Pathology, 42(4), 102-108. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2012.4.16