Goydenko, N. I., & Khaziyev, V. V. (2013). BRANCHIAL CYSTS OF THE THYROID GLAND. Problems of Endocrine Pathology, 44(2), 52-55. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2013.2.08