Tyzhnenko, T. V., Atramentova, L. O., Karachentsev, Y. I., Kravchun, N. O., Poltorak, V. V., Gorshunska, M. Y., Jаnsen E., Leshchenko, Z. A., Gladkih, O. I., Krasova, N. S., Pochernyayev, A. K., Opaleiko, Y. A., Plohotnichenko, O. O., Zemlyanitcyna, O. V., Cherniaieva, A. O., & Chernyavskaya, I. V. (2014). SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM –11391 G>A OF ADIPONECTIN GENE (ADIPOQ) IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. Problems of Endocrine Pathology, 49(3), 7-17. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2014.3.01