Sokolova, S. S., Sregiyenko, L. Y., Yakovtsova, I. I., & Bondarenko, T. V. (2015). THYROID HORMONE LEVELS IN OFFSPRING OF MOTHERS WHICH SMOKED DURING PREGNANCY AND HAD MALNUTRITION. Problems of Endocrine Pathology, 54(4), 71-78. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2015.4.09