Koreneva, E. M., Karpenko, N. A., Laryanovskaya, Y. B., Belkina, I. O., Klochkov, V. K., Yefimova, S. L., & Karachentsev, Y. I. (2021). CORRECTION OF TESTES AGE CHANGES RATS THROUGH GADOLINIUM ORTOVANADAT IN NANOFORM. Problems of Endocrine Pathology, 57(3), 33-42. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.3.04