Poltorak, V. V. ., Gladkykh, O. I. ., Mishchenko, T. V. ., Krasova, N. S. ., Leshchenko, Z. A. ., Tyzhnenko, T. V. ., & Plokhotnichenko, O. O. . (2021). STREPTOZOTOCIN-INDUCED TYPE 1 DIABETES MELLITUS: FORMATION MECHANISMS AND PRACTICAL ASPECTS OF EXPERIMENTAL MODELING (literature review)*. Problems of Endocrine Pathology, 64(2), 51-64. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2018.2.08