Brechka, N., Kozar, V. V., Bondarenko, V. O., Morozenko, D. V., Korenyeva, Y. M., & Leontieva, F. S. (2020). THE INFLAMMATORY PROCESS CORRECTION IN RATS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA. Problems of Endocrine Pathology, 71(1), 98-104. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.1.13