Semenyna, H. B., Pankiv . V. І., Pashkovska, N. V., Korytko, O. O. ., & Pankiv, I. V. . (2021). OVARIAL FACTORS IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC ANOVULATION IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME. Problems of Endocrine Pathology, 71(1), 65-71. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.1.09