(1)
Karachentsev, Y.; Gorshunska, M.; Atramentova, L. O.; Kravchun, N. A.; Khyzhnyak, O.; Tyzhnenko, T. V.; Grinchenko, T. S.; Gladkich, A. I.; Leshchenko, Z.; Opaleiko, Y. A.; Pochernyayev, A. K.; Romanova, I. P.; Poltorak, V. V. POLYMORPHISM OF THE GENE ENCODING ADIPONEKTIN (+276 G> T ADIPOQ), AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT CONDITION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS (literature Review and Own Data). PEP 2011, 36, 68-78.