(1)
Gladkova, A. I.; Sydorova, I. V.; Yaremenko, F.; Zolotukhina, V. N. NON-HORMONAL TREATMENT OF PATHOSPERMIA. KATIAZIN. PEP 2012, 42, 102-108.