(1)
Goydenko, N. I.; Khaziyev, V. V. BRANCHIAL CYSTS OF THE THYROID GLAND. PEP 2013, 44, 52-55.