(1)
Sokolova, S. S.; Sregiyenko, L. Y.; Yakovtsova, I. I.; Bondarenko, T. V. THYROID HORMONE LEVELS IN OFFSPRING OF MOTHERS WHICH SMOKED DURING PREGNANCY AND HAD MALNUTRITION. PEP 2015, 54, 71-78.