(1)
Koreneva, E. M.; Karpenko, N. A.; Laryanovskaya, Y. B.; Belkina, I. O.; Klochkov, V. K.; Yefimova, S. L.; Karachentsev, Y. I. CORRECTION OF TESTES AGE CHANGES RATS THROUGH GADOLINIUM ORTOVANADAT IN NANOFORM. PEP 2021, 57, 33-42.