[1]
Zhurakivska, O.Y., Koshkin, O.Y., Tkachuk, Y.L., Knyazevych-Chorna, T.V. and Rudyak, O.M. 2020. AGE CHARACTERISTICS OF MORPHOGENESIS OF DIABETIC MYOPATHIES. Problems of Endocrine Pathology. 74, 4 (Nov. 2020), 115-123. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.4.15.