[1]
Karachentsev, Y., Gorshunska, M., Atramentova, L.O., Kravchun, N.A., Khyzhnyak, O., Tyzhnenko, T.V., Grinchenko, T.S., Gladkich, A.I., Leshchenko, Z., Opaleiko, Y.A., Pochernyayev, A.K., Romanova, I.P. and Poltorak, V.V. 2011. POLYMORPHISM OF THE GENE ENCODING ADIPONEKTIN (+276 G> T ADIPOQ), AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT CONDITION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS (literature review and own data). Problems of Endocrine Pathology. 36, 2 (Jun. 2011), 68-78. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2011.2.11.