[1]
Gorshunska, M., Karachentsev, Y., Kravchun, N., Atramentova, L.A., Gladkih, A.I., Krasova, N., Leshchenko, Z., Tyzhnenko, T.V., Opaleiko, Y.A., Pochernyayev, A.K. and Poltorak, V.V. 2013. SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE (+276G > T) AND EXPRESSION OF INSULIN-RESISTANT STATE COMPONENTS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. Problems of Endocrine Pathology. 44, 2 (Jun. 2013), 7-17. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2013.2.01.