[1]
Kravchun, N.A. and Polozova, L.G. 2013. PRIMARU HYPERALDOSTERONISM. Problems of Endocrine Pathology. 45, 3 (Oct. 2013), 94-107. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2013.3.13.