[1]
Tyzhnenko, T.V., Atramentova, L.O., Karachentsev, Y.I., Kravchun, N.O., Poltorak, V.V., Gorshunska, M.Y., Jаnsen E., Leshchenko, Z.A., Gladkih, O.I., Krasova, N.S., Pochernyayev, A.K., Opaleiko, Y.A., Plohotnichenko, O.O., Zemlyanitcyna, O.V., Cherniaieva, A.O. and Chernyavskaya, I.V. 2014. SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM –11391 G>A OF ADIPONECTIN GENE (ADIPOQ) IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. Problems of Endocrine Pathology. 49, 3 (Oct. 2014), 7-17. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2014.3.01.