[1]
Koreneva, E.M., Karpenko, N.A., Laryanovskaya, Y.B., Belkina, I.O., Klochkov, V.K., Yefimova, S.L. and Karachentsev, Y.I. 2021. CORRECTION OF TESTES AGE CHANGES RATS THROUGH GADOLINIUM ORTOVANADAT IN NANOFORM. Problems of Endocrine Pathology. 57, 3 (Aug. 2021), 33-42. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2016.3.04.