[1]
Chuhunov, V.V., Markova, M.V., Kurilo, V.O., Tkachenko, O.V., Danilevska, N.V., Gaponov, K.D., Kozhyna, A.M., Zasieda, Y.I., Zagurovsky, V.M., Goncharov, V.E., Yavorska, T.P., Krivorotko, Y.V. and Kazakov, V.E. 2020. PECULIARITIES OF THE STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF WEAKNESS IN THE STRUCTURE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS AMONG DIFFERENT SOCIAL GROUPS. Problems of Endocrine Pathology. 72, 2 (May 2020), 89-94. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.2.11.