[1]
Semenyna, H.B., Pankiv V.І., Pashkovska, N.V., Korytko, O.O. and Pankiv, I.V. 2020. OVARIAL FACTORS IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC ANOVULATION IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME. Problems of Endocrine Pathology. 71, 1 (Mar. 2020), 65-71. DOI:https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.1.09.