Influence of dosed normobaric hypoxia and melatonin on the morphofunctional state of the thyroid gland

Authors

  • Yanko R. V. Bogomolets Institute of Physiology of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
  • Berezovsky V. A. Bogomolets Institute of Physiology of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
  • Litovka I. G. Bogomolets Institute of Physiology of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
  • Zhernoklov U. A. Bogomolets Institute of Physiology of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21856/j-PEP.2018.1.09

Keywords:

thyroid gland, hypoxia, melatonin

Abstract

It was investigated the combined effects of dosed normobaric hypoxia and melatonin on the morphofunc­tional state of the thyroid gland. The experimental animals were daily given a hypoxic gas mixture (12 % O2) in intermittent mode: 15 min deoxygenation/15 min reoxygenation during 2 hours and orally administered melatonin at 10.00 at a dose of 5 mg/kg body weight. The total duration of the experiment was 28 days. It was registered that in the thyroid gland of the experimental rats, a decrease of follicles' area, colloid, internal fol­licles' diameter, colloid accumulation index and increase in the height of the thyrocytes, a follicular-colloid index and thyroxine concentrations in serum. The width of interlobar, interlobular and interfollicular connective tis­sue in the gland of experimental animals reduced.

References

Vasil'eva EV, Tararak TYa, Vasil'eva NA, et al. Vestnik TvGU. Seriya: Biologiya i ekologiya 2008; 8: 8-13.

Sawhney RC, Malhotra AS. Int J Biometeorol. 1990;4(3): 161-163. doi: http://doi.org/10.1007/BF01048714

Berezovskiy VA. Prirodnaya i instrumental'naya oroterapiya, Donetsk, 2012: 304 р.

Dawson D, van den Heuvel CJ. Ann Med 1998; 30(1): 95-102. doi: http://doi.org/10.3109/07853899808999390

Lewinski A, Karbownik M. Neuro Endocrinol Lett. 2002; 23(1): 73-78.

Ma Y, Freitag P, Zhou J, et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004; 287(3): 600-607. doi: http://doi.org/10.1152/ajpregu.00115.2004

Yang YJ, Na HJ, Suh MJ, et al. Yonsei Med J 2015;56(6): 1503-1514. doi: http://doi.org/10.3349/ymj.2015.56.6.1503.

Yang Y, Lu Y, Chen T, et al. Int J Dev Biol 2016; 60(4-6): 85-93. doi: http://doi.org/10.1387/ijdb.160083yy.

Baltaci AK, Mogulkoc R, Kul A, et al. Toxicology 2004;195(1): 69-75. doi: http://doi.org/10.1016/j.tox.2003.09.001

Champney TH. Gen Comp Endocrinol 2001; 123(2): 121-126. doi: http://doi.org/10.1006/gcen.2001.7665

Prakash P, Laloraya M, Kumar P. Biochem Mol Biol Int 1998; 46(6): 1249-1258.

Korzhevskiy D, Gilyarov A. Osnovy gistologicheskoy tekhniki, Sankt-Peterburg, 2010: 95 р.

Nikishin DV. Morfologiya i metody issledovaniya shchitovidnoy zhelezy: Metodicheskie rekomendatsii, Penza, 2008: 64 р.

Yanko RV. Endokrynologija 2016; 21(1): 33-37.

Yanko RV. Fiziol Zhurn 2015;61(5): 46-51. doi.: http://doi.org/10.15407/fz61.05.046

Zhernoklov U, Berezovskyi V, Litovka I. Eur J Tech Nat Sci 2016;4: 3-8. doi: http://doi.org/10.20534/EJTNS-16-4-3-8.

Kalyuzhnaya LI. Endokrinnye mekhanizmy adaptatsii organizma k usloviyam vysokogor'ya. Gipoksiya. Adaptatsiya. Patogenez. Klinika 2000: 235-265.

Panda JN, Turner CW, Powell М. Acta Endocrinol 1968;57(1): 363-373.

Dzerzhynsky ME, Gorelikova OI, Pustovalov AS. J Reprod Biol Health 2006; 6(2): 79-85.

Bondarenko LA, Sotnik NN, Chagovets EM, et al. Bull Exp Biol Med 2011; 150(6): 753-755. doi: http://doi.org/10.1007/s10517-011-1241-z

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

Yanko, R. V. ., Berezovsky, V. A., Litovka, I. G., & Zhernoklov, U. A. (2021). Influence of dosed normobaric hypoxia and melatonin on the morphofunctional state of the thyroid gland. Problems of Endocrine Pathology, 63(1), 71-77. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2018.1.09